Dojo Kun

Hitotsu: jinkaku kansei ni tsutomuru koto

(Primeiro: Esforço para formação do carácter)

Hitotsu: makoto no michi wo mamoru koto

(Primeiro: Fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão) 

Hitotsu: doryōku no seishin wo yashinau koto

(Primeiro: Cultivar um espírito de esforço) 

Hitotsu: reigi wo omonzuru koto

(Primeiro: Priorizar a etiqueta)

Hitotsu: kekki no yū wo imashimuru koto 

(Primeiro: Conter o espírito de agressão)